Ubytovací a provozní řády 12. 2. 2020

 

 

Ubytovací řád Hostelu Pražačka 

 1. Hostelový host (dále jen klient) je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. 
 2. Ubytovatel ubytuje pouze občana, který se zaeviduje, tzn., vyplní registrační formulář dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb. 
 3. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů jsou:  
 4. Klient je oprávněn v souvislosti s osobními údaji se na nás obrátit a ověřit si, jak tyto údaje zpracováváme, pro jaký účel, jak s nimi nakládáme a dále má právo vznést námitku či žádost o výmaz. Pokud neexistuje jiný právní základ zpracování osobních údajů (viz výše), bude klientovi vyhověno v zákonné lhůtě 30 dnů.
 5. Venkovní prostory hostelu jsou monitorovány kamerami se záznamem za účelem ochrany majetku klientů a ubytovatele. Takový záznam je uchováván po dobu 48 hodin a je zabezpečen moderními standardy ve smyslu Směrnice pro provozování kamerového systému, která je na vyžádání k nahlédnutí. 
 6. Klientovi je zpřístupněn přístup do hostelové wifi sítě za podmínek, které jsou definovány v příloze tohoto dokumentu. 
 7. Každý klient je povinen seznámit se s ubytovacím řádem Hostelu Pražačka a dodržovat ho.
  V případě opakovaného nebo hrubého porušení hrozí ukončení pobytu ze strany ubytovatele, a to bez náhrady škody.
 8. Po přihlášení zaplatí klient celou částku za ubytování v CZK nebo EUR, na kterou mu personál vystaví daňový doklad. 
 9. Po zaplacení obdrží klient klíče od hostelu – branky areálu, vstupních dveří objektu a pokoje, v případě pobytu na pokojích se společnou koupelnou obdrží i klíč od uzamykatelné skřínky na pokoji.
 10. Při ztrátě klíče od pokoje se účtuje pokuta v hodnotě 1 000 Kč, ze které se uhradí výměna zámků. 
 11. Veškeré osoby (návštěvy), které nejsou na hostelu ubytovány, je nutné hlásit na recepci personálu.
 12. Check-out: mezi 8:00-10:00 – klientům, kterým v daný den pobyt končí, jsou povinni opustit pokoj do 10:00 dopoledne.
 13. Check-in: 14:00-20:00 – ubytování nově příchozích je možno od 13:00 do 20:00, není-li domluveno jinak.
 14. Mezi 08:00 až 13:00 si ubytovatel vyhrazuje právo na běžný úklid prostor hostelu.
 15. V případě prodloužení pobytu je nutné částku uhradit den před vypršením stávajícího pobytu! (např. pobyt zaplacen do 2. 10. je nutno prodloužit a zaplatit nejpozději do 1.10.)
 16. Každý klient je povinen udržovat čistotu (vyhazovat odpadky) a uklízet po sobě (kuchyň, společné prostory).
 17. Klienti jsou povinni dodržovat noční klid od 22:00 do 7:00.
 18. V celém objektu platí přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno mimo budovu hostelu, nebo pouze na balkoně. Kouření v objektu pod pokutou 1000 Kč, při dalším porušování až 5 000 Kč. 
 19. V celém areálu platí přísný zákaz používání omamných látek. 
 20. Zvířata v tomto hostelu nejsou povolena. 
 21. Není dovoleno bez souhlasu personálu přemisťovat jakýkoli nábytek či jiný majetek hostelu.
 22. Po ukončení pobytu je klient povinen předat pokoj ve stavu, v jakém do něj přišel. Případné škody budou řešeny individuálně. 
 23. V případě nutné opravy ze strany hostelu předejte zprávu personálu, která ji zapíše do knihy závad a následně ji vyřeší. 
 24. Každý klient je povinen seznámit se s požárním řádem a poplachovými směrnicemi a v případě nebezpečí se jimi řídit. 
 25. Za způsobené škody na majetku klienta či jejich odcizení ve volně přístupných částech hostelu nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost. 
 26. Po domluvě předem možnost uschování zavazadel zdarma pro klienty hostelu v pracovní dny od 8:00 do 20:00. 
 27. Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit ubytování v případě hrubého porušení jednotlivých ustanovení tohoto řádu. Na případnou neznalost nebude brán zřetel. Převzetím klíčů ubytovaný s ubytovacím řádem souhlasí a zavazuje se k jeho dodržování. 
 28. Provoz internetové sítě se řídí provozním řádem v místě služby.
 29. Provoz parkoviště se řídí vlastním provozním řádem v místě služby.

 

Provozní řád WI-FI sítě:

Poskytovatel: 

Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, Praha 3, 130 00

IČO: 63831481, DIČ: CZ63831481

tel.: +420 222 592 061

e-mail: info@prazacka.cz

web: www.prazacka.cz

Název sítě: SARAP_HOSTEL

Heslo: sportzizkov

 1. Klientem se pro účely tohoto provozního řádu rozumí osoba, která je řádně zaregistrovaná pro aktivaci internetu v síti. 
 2. Síť je určena ke komunikačním účelům klientů (email, web, IP telefonie apod.), nikoli ke komerčním účelům a poskytováním reklamy. 
 3. Registrace do sítě je zdarma, anonymní a vyžaduje přidělené heslo. 
 4. Služba je poskytována nepřetržitě vyjma přestávek nezbytných pro údržbu sítě. Rychlost připojení není garantována. Klient nemusí být na takový výpadek či snížení rychlosti upozorněn.
 5. Provoz na síti není šifrován, z bezpečnostních důvodů se doporučuje, aby klient využil svůj vlastní firewall.
 6. Klient je povinen používat pouze IP adresu, kterou dostane přidělenu. V opačném případě bude  klientovi okamžitě přerušen jakýkoli přístup k síti bez nároku na jakoukoli náhradu. 
 7. Klient nese veškerou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku zneužití připojení k Internetu či nedodržení těchto podmínek.
 8. Klient služby nesmí využívat službu k rozesílání nevyžádaných informací či zpráv (zejména e-mailů) třetím osobám. Klient služby dále nesmí využívat službu k šíření informací v rozporu s platnými právními předpisy či v rozporu s dobrými mravy.
 9. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah informací přenesených prostřednictvím služby, zejména za obsahovou správnost a úplnost takových informací.
 10. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody klienta na hardwaru či softwaru, ztrátu dat či jinou ztrátu způsobenou při použití služby.
 11. Klient je povinen užívat pouze legální programové vybavení a prostředky, které jsou v souladu s platnými zákony ČR.
 12. Poskytovatel může omezit přístup klientů na vybrané webové prezentace a adresy, zejména ty, které obsahují pornografii, poskytují data, která jsou předmětem ochrany autorského zákona, mají rasistický, fašistický, teroristický či jinak nebezpečný obsah. Poskytovatel je oprávněn nastavit aktuální pravidla povolených a nepovolených přístupů dle legislativy a svého uvážení.
 13. Klient je povinen užívat službu pouze způsobem, který je v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, provozními podmínkami veřejných telekomunikačních služeb a pokyny poskytovatele.
 14. Klient má zakázáno zneužívat připojení k telekomunikační síti, zejména využíváním k jiným než řádným účelům.
 15. Připojením k síti klient vyjadřuje svůj souhlas s provozním řádem.
 16. Provozní řád pro wifi je součástí ubytovacího řádu s účinností od 5. 11. 2019

 

Příloha č. 2

Provozní řád nehlídaného parkoviště Hostelu Pražačka

Provozovatel:

Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, Praha 3, 130 00

IČO: 63831481, DIČ: CZ63831481

tel.: +420 222 592 061

e-mail: info@prazacka.cz, web: www.prazacka.cz

Správce pověřený provozem: Petra Lacková  

telefon:   +420 777 465 632

e-mail: hostel@prazacka.cz

 

Provozní doba parkoviště: provozní doba  pro klienta parkoviště je každý den v týdnu 24 hodin. 

Práva a povinnosti provozovatele:

Provozovatel odpovídá za: 

 1. Dopravní značení a organizaci provozu parkoviště a) viditelné umístění ceníku za parkovací služby, provozní doby a provozního řádu parkoviště a za  zabezpečení sjízdnosti, schůdnosti a čistoty parkoviště. 
 2. Správnost a úplnost daňového dokladu za parkovné.
 3. Provozovatel a správce pověřený provozem upozorňují návštěvníky, že parkoviště není parkovištěm hlídaným a provozovatel ani správce nezajišťují ochranu a ostrahu zaparkovaných automobilů, tedy neodpovídají za parkující vozidla a věci ponechané ve vozidle. 
 4. Provozovatel je povinen klienta poučit o správné manipulaci s motorizovanou bránou, která je součástí parkoviště.
 5. Správce pověřený provozem je oprávněn: 
 6. vybírat parkovné 
 7. požadovat po klientech plnění jejich povinností vyplívajících z tohoto provozního řádu 
 8. odmítnout na parkoviště vozidlo (motocykl), ze kterého unikají pohonné hmoty, olej či jiné kapaliny, či jinak ohrožuje čistotu či bezpečnost na parkovišti 
 9. odmítnout k parkování vozidlo, které není řádně zabezpečeno proti odcizení 
 10. vydávat zákazníkům pokyny související s parkováním na parkovišti ve smyslu tohoto provozního řádu  
 11. přijímat reklamace spojené s poskytováním služeb

Práva a povinnosti klienta : 

 1. Klient je povinen: 
 2. seznámit se a dodržovat provozní řád parkoviště 
 3. dbát pokynů správce parkoviště 
 4. umístit vozidlo (motocykl) tak, aby nevzniklo žádné nebezpečí a aby nepřekáželo jinému vozidlu (motocyklu) v parkování, provozu či manipulaci 
 5. uzamknout vozidlo, k tomu použít mechanické a elektronické zabezpečovací systémy 
 6. zdržovat se v prostoru parkoviště pouze na nezbytně nutnou dobu k zaparkování vozidla (motocyklu) 
 7. neprovádět činnosti, které by mohly znečistit prostory parkoviště nebo příjezdových komunikací 
 8. dodržovat podmínky protipožární bezpečnosti, ochrany zdraví apod.  
 9. na vyzvání správce přemístit nebo strpět přemístění vozidla (motocyklu) na nezbytně nutnou dobu, a to na parkovací místo určené provozovatelem
 10. reklamace  uplatnit před ukončením služby, a to u správce parkoviště nebo obsluhy
 11. Klient odpovídá za všechny škody, které způsobil v prostorách parkoviště.
 12. Klient obdrží daňový doklad.

Tento aktualizovaný provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2020.